606 568 090 biuro@shrp.pl

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

PRZEZ STAROWICZ HUDYMA RADCOWIE PRAWNI SPÓŁKĘ CYWILNĄ

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L. z 2016 r. Nr 119, s.1, dalej zwanego „RODO”), informujemy Panią/Pana o sposobie
i celu, w jakim przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, a także o przysługujących Pani/Panu prawach, wynikających z regulacji prawnych o ochronie danych osobowych:

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych są Jakub Starowicz i Aleksandra Hudyma prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą STAROWICZ HUDYMA RADCOWIE PRAWNI S.C., ul. Pędzichów 13/2, 31 – 152 Kraków, NIP: 76-256-79-61, REGON: 383741998 (dalej „Kancelaria”).

KONTAKT W SPRAWIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz korzystania z przysługujących Pani/Panu praw związanych z przetwarzaniem danych prosimy kontaktować się:

CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Mając na względzie cele, zadania i obowiązki Kancelarii, wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności z ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 75 ze zm.), ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz przeciwdziałaniu terroryzmowi (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1115 ze zm.), a także przy uwzględnieniu postanowień zawieranych przez Kancelarię umów dotyczących świadczenia pomocy prawnej, Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

 1. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),
 2. realizacji zawartych umów, lub podjęcie działań na żądanie osoby, której umowa będzie dotyczyć jednakże przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
 3. w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są obowiązujące przepisy prawa, zawarte umowy lub udzielona przez Panią/ Pana zgoda.

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane osobowe Kancelaria będzie przetwarzała do momentu zakończenia realizacji celów wyżej określonych, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. W szczególności po realizacji celu, dla którego Pani/Pana dane osobowe zostały zebrane i były przetwarzane mogą one być nadal przechowywane i przetwarzane wyłącznie w celach archiwalnych, przez okres wynikający z obowiązujących powszechnie przepisów prawa, w szczególności przepisów prawa podatkowego (aktualnie jest to okres 5 lat od końca roku podatkowego, w którym upłynął termin zapłaty podatku).

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Kancelaria może przekazywać Pani/Pana dane osobowe:

 1. organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 2. innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Kancelarią przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Kancelaria, w szczególności: operatorom pocztowym i kurierom, biurom księgowym lub rachunkowym, radcom prawnym, adwokatom lub notariuszom, współpracującym z Kancelarią.

PRZETWARZANIE ZAUTOMATYZOWANE/PROFILOWANIE

Pani/Pana nie będą przez Kancelarię przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegać profilowaniu.

OBSZAR PRZETWARZANIA DANYCH

Kancelaria nie przewiduje przekazywania Pan/Pana danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący kraje Unii Europejskiej, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:

 1. prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych w przypadkach, o których mowa w art. 16 RODO;
 3. prawo żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach określonych w art. 17 RODO;
 4. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych
  w art. 18 RODO;
 5. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO;
 6. prawo do przenoszenia Państwa danych osobowych w przypadkach określonych w art. 20 RODO.

PRAWO COFNIĘCIA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH

W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność z obowiązującym prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Przy sługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (www.uodo.gov.pl), w przypadku, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie przez Kancelarię danych osobowych narusza przepisy RODO.

INFORMACJA DOTYCZĄCA OBOWIĄZKU LUB DOBROWOLNOŚCI PRZEKAZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych może być wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy.

W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.

W przypadku, gdy będzie istniał obowiązek ustawowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, Kancelaria nie będzie mogła wykonać zadania ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.

W przypadku, gdy przekazanie danych osobowych będzie wynikało z postanowień umowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, Kancelaria nie będzie mogła wykonać takiej umowy.

W przypadku, kiedy podanie danych będzie warunkiem zawarcia umowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, Kancelaria nie będzie mogła zawrzeć takiej umowy.